twitter

ALGEMENE LEVERING- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN KOZIJNTECHNIEK FRIESLAND B.V. VERSIE 2019

Ook te downloaden in PDF-formaat, zie Downloads

 

 1. Definities

1. M&R: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde één van de vennootschappen van M&R (waaronder – maar niet uitsluitend – M&R Kozijnen B.V., Kozijntechniek Friesland B.V., M & R Beheer B.V.).

2. Opdrachtgever: iedere partij die met M&R een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins.

3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde M&R of Opdrachtgever.

4.Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen M&R en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

5. Contract: de schriftelijke vastlegging door M&R van de inhoud van de Overeenkomst.

                                              

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen M&R en Opdrachtgever.

2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door M&R uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door M&R worden herroepen.

2. Een overeenkomst tussen M&R en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, M&R een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van M&R dan wel wanneer M&R (of een Derde namens M&R) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van M&R.

4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door M&R worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.

5. Alle door M&R uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan M&R ter beschikking is gesteld, echter de aanbieding van M&R is leidend.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij M&R, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door M&R ook binnen deze termijn uitblijft.

3. Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan M&R tijdig beschikbaar te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan M&R verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

4. Indien M&R gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan M&R ter beschikking heeft gesteld.

5. M&R heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Wanneer Opdrachtgever aan M&R materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door M&R of M&R in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervalt het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan M&R, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever.

7. Het staat M&R vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. M&R heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten zij haar personeel of de door haar ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.

8. Bij koop (zonder montage) worden de zaken af fabriek geleverd (Ex Works (EXW) zoals omschreven in Incoterms 2010). Het risico van de zaak gaat over op het moment dat M&R deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.                     

9. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen M&R en Opdrachtgever overeenkomen dat M&R voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval volledig bij Opdrachtgever.

10. Indien is overeengekomen dat M&R zorg draagt voor transport en Opdrachtgever de zaken tijdens transport door M&R wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met M&R overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11. Indien Opdrachtgever de zaken zelf wenst te verzekeren zal M&R Opdrachtgever op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.

12. Indien is overeengekomen dat M&R zorg draagt voor transport zal Opdrachtgever aan M&R alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren. Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Opdrachtgever.

13. Indien zaken door overmacht of door verzuim van Opdrachtgever in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is M&R gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Opdrachtgever een recht op opschorting van betaling toekomt.

14. Indien Opdrachtgever haar afnameplicht verzuimt na te komen is M&R gerechtigd de zaken na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de zaken afgenomen hadden moeten worden namens Opdrachtgever te verkopen tegen een door M&R te bepalen redelijke prijs. M&R is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Opdrachtgever, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.

15. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op

Opdrachtgever, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting de prijs te betalen,

tenzij het verlies of de schade volledig te wijten is aan een opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van M&R of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

16. Opdrachtgever zal te allen tijde eventuele instructies van M&R met betrekking tot opslag van de door M&R geleverde zaken opvolgen.

 

 1. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat M&R tijdig, adequaat, veilig en onbelemmerd haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat M&R of de door haar ingeschakelde Derde(n), zodra zij op het werkterrein of in het gebouw zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat M&R of de door M&R ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:

a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het werk, het werkterrein, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die M&R nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden;

b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);

c. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (inclusief alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen conform de eisen uit nationale en internationale wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren);

d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen;

e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;

f. alle benodigde materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;

g. schaft- en sanitaire gelegenheden, zoals (maar niet uitsluitend) af te sluiten en weersbestendige schaftplaats en toilet;

h. de plannen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of door Derden worden verlangd, zoals (maar niet uitsluitend) veiligheidsplannen en gezondheidsplannen;

i. op de juiste wijze aangebracht/geplaatst steigerwerk of andere constructies of machines, zodanig dat M&R zonder enige vertraging of belemmering de werkzaamheden kan uitvoeren.

3. Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst en/of rechten en plichten/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een Derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&R. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.

5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&R is het Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een Derde of in zekerheid af te geven.

6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van M&R behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/ of uitvoering van de werkzaamheden door M&R geen vertraging ondervinden.

8. De werkzaamheden dienen op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door M&R of de door M&R ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

 

 1. Werkterrein, verkeer, bouwstoffen, afvalstoffen en andere materialen

1. Opdrachtgever is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door M&R het terrein en/of gebouw(en) waarop c.q. waarin M&R de werkzaamheden dient uit te voeren in goede staat te brengen, zodanig dat M&R alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen en/of bouwstoffen te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht. Opdrachtgever dient het werkterrein en de toegangswegen daartoe zodanig in te richten dat het aanvoeren van materialen en/of bouwstoffen binnen het werkterrein mogelijk is tot een afstand van maximaal veertig (40) daadwerkelijke (af te leggen) meters tot aan de plek waar de materialen en/of bouwstoffen worden verwerkt, waarbij de aanvoer tot aan de plek van verwerking steeds mogelijk moet zijn met behulp van gangbare hulpmiddelen/machines.

3. M&R kan Opdrachtgever gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Opdrachtgever dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken afkeurt, dient hij dit terstond kenbaar te maken aan M&R. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken niet terstond keurt of indien Opdrachtgever niet terstond na de keuring gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk en gespecificeerd kenbaar maakt de zaken af te keuren, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.

4. Voor de door M&R voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen en andere zaken draagt Opdrachtgever het risico, vanaf het moment waarop deze zaken op het werkterrein (anders dan de fabriek van M&R) zijn aangevoerd. Opdrachtgever draagt dit risico alleen gedurende de tijd dat deze zaken zich buiten normale werktijden van M&R daar bevinden.

5. Opdrachtgever is verplicht om voor zijn eigen rekening en risico het werk, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) het gebouwde of te bouwen object waaraan of –op het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren en verzekerd te houden bij een in Nederland gevestigde verzekeraar van goede naam en faam tegen alle redelijkerwijs mogelijke schadeoorzaken.

6. Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor de nodige afzettingen van het werkterrein en relevante wegen en dient verder alle verkeersmaatregelen uit te voeren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door M&R c.q. die van overheidswege of door Derden van Opdrachtgever worden verlangd.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico faciliteiten aan M&R aan te bieden, waardoor M&R de afvalstoffen, (knip)resten, puin en soortgelijke stoffen kan achterlaten op of in de directe nabijheid van het werkterrein, zonder dat Opdrachtgever daarvoor kosten bij M&R in rekening kan brengen.

8. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kan M&R niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die M&R hierdoor lijdt.  

 

 1. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

1. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de periode waarin welke Opdrachtgever niet voldoet aan enige verbintenis tegenover M&R. 

2. De termijn waarbinnen het werk zal worden afgerond of de zaken worden geleverd, wordt automatisch verlengd met de periode dat er sprake is van overmacht, onwerkbare dagen, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk, en/of in geval van omstandigheden waaronder niet van M&R kan worden gevergd dat het werk of de zaken binnen de overeengekomen termijn wordt (op)geleverd.

3. Onder onwerkbare dagen als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen (maar niet uitsluitend) dagen waarop de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden door M&R niet adequaat en naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit staat ter beoordeling van M&R.  

 

 1. Werkbonnen

1. De specificaties van de uitgevoerde werkzaamheden (zoals, maar niet uitsluitend, manuren) en/of geleverde zaken kunnen door M&R worden vastgelegd op daartoe geschikte documenten (zoals, maar niet uitsluitend, werkbonnen).

2. M&R heeft het recht de documenten als bedoeld in het vorige lid (zoals, maar niet uitsluitend, werkbonnen) ter goedkeuring voor te leggen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient binnen 36 uur nadat het betreffende document aan hem is voorgelegd zijn goedkeuring te geven door het plaatsen van een handtekening dan wel (indien hij geen goedkeuring wenst te geven) duidelijk, concreet en gespecificeerd aan te geven welke onderdelen van het document volgens Opdrachtgever niet correct zijn, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht zijn goedkeuring te hebben gegeven.

 

 1. Garantie

1. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat M&R geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.

2. In alle gevallen waarin M&R een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

3. M&R kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.

4. Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van M&R, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover M&R is nagekomen en nakomt.

5. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat M&R gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte of opgeleverde geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van M&R onder deze garantiebepaling op.

6. Alleen Opdrachtgever kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.

7. De eventuele garantie op glas geldt niet wanneer:

a. de schade bouwtechnische oorzaken heeft, zoals verzakkingen van het gebouw waardoor zich spanning op het glas voordoet;

b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook de schade doet ontstaan (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);

c. de schade mechanische oorzaken heeft, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;

d. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolatieglaseenheid de schade doet ontstaan (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);

e. onvoldoende onderhoud wordt verricht aan de omringende constructie en/of aan de sponningsafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD 2011 (Onderhoud Adviezen Dubbelglas-systemen) van toepassing, alsmede de NPR 3577;

f. inwerking op randafdichting t.g.v. stilstaand vocht of vochtophoping in de sponning;

g. het glas blootgesteld wordt aan chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid

kunnen aantasten;

h. de schade thermische oorzaken heeft, d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan;

i. aantasting veroorzaakt wordt door direct of indirect contact met niet verdraagzame (beglazings-)materialen.

8. De eventuele garantie op raamdecoratie en binnenartikelen geldt niet wanneer:

a. de schade betrekking heeft op optrek- en ladderkoorden (in jaloezieën);

b. PVC lamellen krom staan door de warmte;

c. de schade betrekking heeft op de stof en/of folie van rolgordijnen en daglichtfilters met geleiding;

d. de schade de veren in de bovenbak van rolluiken betreft, als gevolg van het verkeerd bedienen van het rolluik;

e. schade betrekking heeft op bandbedieningen en staaldraadbedieningen van buitenartikelen;

f. het doek van een screen scheurt bij de onderlat of een geleider met lip is toegepast;

g. de schade lichte kleurafwijkingen of kleine knopen in het zonweringdoek betreft.

9. De eventuele garantie op raamventilatieroosters geldt niet wanneer:

a. schade betrekking heeft op demontage- of montagekosten;

b. schade veroorzaakt wordt door het indringen van bouwvuil;

c. schade veroorzaakt wordt door een onjuiste behandeling van het object;

d. schade ontstaat door niet regelmatig en/of niet-vakkundig onderhoud.

10. De garantie geldt tevens niet wanneer:

a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform artikel 10 van deze voorwaarden;

b. de veiligheidsvoorschriften,  gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens M&R, de leverancier van M&R en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;

c. er sprake is van normale slijtage;

d. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;

e. er sprake is van ongelukken en misbruik van de zaak;

f. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken

g. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden;

h. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden.

11. Een door M&R gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van M&R in voor eventueel door de Opdrachtgever of door derden geleden schade.

12. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.

13. Indien de leverancier van M&R of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van M&R of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die M&R stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van M&R of fabrikant. Indien de leverancier van M&R of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van M&R of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die M&R stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van M&R of fabrikant. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de betreffende leverancier/fabrikant en/of op www.mrkozijntechniek.nl.

14. Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door M&R geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens M&R, de leverancier van M&R en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Opdrachtgever vrijwaart M&R voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.

15. Artikel 10 van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

 

 1. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn

1. Opdrachtgever dient de dienstverlening en te leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan M&R te worden medegedeeld. In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk, geldt de regeling van artikel 7:758 BW. Daarbij geldt dat alle gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs kan ontdekken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd mondeling én schriftelijk aan M&R dienen te worden medegedeeld.

2. Indien Opdrachtgever niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige. 

3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan M&R mee te delen.

4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoord en geven Opdrachtgever (onder meer – maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken c.q. het werk.

5. Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan M&R, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

6. Indien een zaak of het werk gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal M&R de gebrekkige zaak/het werk binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. M&R is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor de werkzaamheden c.q. tot een maximum van de aanneemsom. Tot meer dan het voorgaande is M&R niet gehouden. De eventueel reis-, verblijf- en/of transportkosten, evenals de kosten van de- en montage, komen voor rekening van Opdrachtgever.

7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij M&R integraal voor rekening van Opdrachtgever.

8. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

9. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.

10. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering van het werk of de levering van de zaken, wordt geacht dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig te zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoord.

11. Indien Opdrachtgever de zaak of het werk in gebruik neemt, geldt dat Opdrachtgever de zaak c.q. het werk heeft aanvaard en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.

 

 1. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van M&R in euro’s, exclusief BTW, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen, exclusief vervoer en transport en exclusief het demonteren van oude kozijnen en (stel)kozijnen.

2. Alle prijzen zien enkel op het leveren van de aangegeven producten en zijn dus onder meer (maar niet uitsluitend) exclusief metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, loodgieters- en (de)montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien in een uiting (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bestektekst) een onderdeel werkzaamheden omvat (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aanbrengen van kozijnen) en daarin tevens materialen kunnen worden gelezen (in het laatste voorbeeld: de kozijnen), geldt voor alle gevallen dat de prijs enkel gebaseerd is op de werkzaamheden en exclusief de leverantie van materialen is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien M&R werkzaamheden dient uit te voeren en de reisafstand via de openbare weg vanaf het kantooradres van M&R naar de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, meer dan 50 kilometer bedraagt, geldt het volgende. M&R (en de door haar ingeschakelde Derde(n)) heeft het recht in een accommodatie (zoals – maar niet uitsluitend – een hotel) te overnachten gedurende de periode dat de werkzaamheden worden verricht (‘in de kost gaan’). Alle reiskosten die de hiervoor genoemde 50 kilometer te boven gaan en alle verblijfkosten (zowel van M&R als de door haar ingeschakelde Derde(n)) komen voor rekening van Opdrachtgever. De in dit artikellid genoemde kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

4. Indien M&R en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat montage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zijn daar niet bij inbegrepen het verrichten van aanvullende (bouwkundige) werkzaamheden (die nodig zijn om ongestoord de montage te kunnen uitvoeren), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze aanvullende (bouwkundige) werkzaamheden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Indien M&R afwijkingen constateert ten aanzien van de door Opdrachtgever voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst opgegeven informatie (zoals – maar niet uitsluitend – maatvoering), is M&R gerechtigd de prijs te verhogen en daarnaast alle kosten die M&R daardoor maakt bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande levert geen ontbindingsbevoegdheid voor Opdrachtgever op.

6. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door M&R worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7. M&R is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door M&R.

8. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is M&R gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij M&R niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.

9. In geval van minderwerk en in het geval M&R daarbij niet de oorspronkelijke prijs/aanneemsom in rekening kan brengen, is M&R gerechtigd 10% van het verschil tussen de oorspronkelijke prijs/som en de uiteindelijke (door minderwerk veroorzaakte) prijs/som bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft M&R recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.

 

 1. Betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.

2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan M&R verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door M&R gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum van € 250,00 per factuur.

4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van M&R een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. M&R heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op M&R te verrekenen met betalingsverplichtingen aan M&R uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

6. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van M&R, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen:

a. ter zake van door M&R aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere

(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,

b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,

c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van M&R onder eigendomsvoorbehoud op Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

2. Alle zaken die M&R aanwijst en waarvan M&R middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van M&R afkomstig te zijn.

3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

4. Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

 

 1. Retentierecht

Wanneer M&R goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is M&R gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die M&R op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

 

 1. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is M&R naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop M&R geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor M&R niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van M&R of van Derden waarvan M&R op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van M&R.

3. M&R heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat M&R zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Ontbinding en opschorting

1. M&R behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met M&R nakomt.

2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is M&R gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin M&R toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

4.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door M&R conform de vorige leden, dient Opdrachtgever het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van M&R aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

 

 1. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die M&R ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die M&R ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever aan M&R volledig vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van M&R.

3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, kan M&R bovendien vorderen, dat hem een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk wordt gedaan. Daarbij dient Opdrachtgever aan M&R tevens een door M&R in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor M&R uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade.

4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is M&R bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.

5. Wordt de (verdere) uitvoering van het werk of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan M&R kan worden toegerekend, dan is M&R gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.

6. Opdrachtgever is altijd bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.

7. Ingeval van beëindiging (deels of geheel) van het werk in onvoltooide staat heeft M&R recht op de volledige aanneemsom en alle kosten en schade die M&R ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt M&R de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan M&R materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.

3.Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan M&R verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart M&R voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die M&R door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan M&R met betrekking tot dergelijke aanspraken.

 

 1. Marketing

1. Het is M&R en de door haar ingeschakelde Derden toegestaan op het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Opdrachtgever demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding. 

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. M&R is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is M&R niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door M&R in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2. Indien M&R wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering. Ingeval van aanneming van werk is de aansprakelijkheid van M&R, onverminderd het vorenstaande, in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de aanneemsom.

4 . In geval van aansprakelijkheid is M&R uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van M&R aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan M&R toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. M&R is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6.Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van M&R of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van M&R daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

8. Indien M&R zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is Opdrachtgever altijd aansprakelijk voor deze schade.  

9. Opdrachtgever zal M&R vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van M&R daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

10. In geval van aanneming van werk gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen niet in het geval artikel 7:762 van het Burgerlijk Wetboek daaraan in de weg staat.  

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij M&R partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Zwolle exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen M&R en Opdrachtgever. Het staat echter M&R vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen M&R en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

3.Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.


kunststof kozijnen

Kunststof kozijnen

lees meer

Gevelbekleding

lees meer

Zonwering

lees meer

Overig

lees meer


Kleursimulator

Laad een foto van uw huis op en kies de kleur van uw nieuwe ramen

Klik hier

Fabrikant

Energiecalculator

Bereken hoeveel u met nieuwe ramen bespaart

Klik hier

Certificering